Title
Direkt zum Seiteninhalt

Suche Belemühle

Fähren Schöna - Obervogelgesang
  
Mühle im Tal von Suché Bélé  

Na starých mapách a na informační tabuli u mlýna je jako vodní tok uvedena Dlouhá Bělá. Na současné mapě je potok nazván Suchá Bělá. Dlouhá Bělá se podle současné mapy vlévá nad Hřenskem do Suché Bělé.

Ve Hřensku bývalo kdysi 6 vodních zařízení (4 pily a 2 mlýny na mouku).
Celá čtveřice pil na dřevo (čp. 60, 61, 62, 63) se stejným názvem Brettmühle a označením I. až IV.. byla na horním konci obce na toku Dlouhé Bělé.
Brettmühle I. a II. by měly být doloženy již před r. 1653, r. 1722 se uvádí další pila jako Krumme Bretmühle, což by mohla být č. III., č. IV. byla údajně r. 1892 přeměněna na špitál a její provoz později již nebyl obnoven.

První od Mezní Louky bylo číslo IV., ze kterého dnes nezbylo nic, další (III.) pod dnešní úpravnou vody, stržená při stavbě silnice na Mezní Louku r. 1936, zde zůstal zachován sklep (vedle pilíře mostu), z č. II. najdeme poměrně dobře patrný náhon, skalní sklep a trochu rozvalin.
Číslo I., které bylo v provozu ještě ve 30 letech 20. století, má náhon zachovaný, teče jím voda na přepad do bývalého mlýniště, čímž vytváří místní atrakci pro turisty (mlýn je pod parkovištěm na konci Hřenska, sloužícím jako výchozí bod na Pravčickou bránu a soutěsky).
Nedaleký hotel Klepáč (vedený jako čp. 41) byl také mlýn využívající vodu z Dlouhé Bělé, i zde je zachován náhon vzadu za domem a bývalý povodní poničený bufet (dříve penzion Slávie) u vstupu do soutěsek taktéž (Mahlmühle, čp. 42), ten ovšem využíval vodu z Kamenice.


1583 - první zmínka o mlýnu, uváděn jako Horní mlýn, měl 2 mlecí zařízení a třetí kolo pohánělo pilu (info tabule u mlýna na parkovišti)

Auf alten Karten und auf der Informationstafel bei der Mühle ist Dlouhá Bělá als Wasserlauf aufgeführt. Auf der aktuellen Karte heißt der Bach Suchá Bělá. Laut aktueller Karte mündet Dlouhá Bělá oberhalb von Hřensk in Suchá Bělá.

V Seznamu vodních děl republiky Československé z r. 1932 mlýn není uveden.

Früher gab es in Hřensk 6 Wasserwerke (4 Sägewerke und 2 Getreidemühlen). Das gesamte Quartett der holzbefeuerten Sägewerke (Nr. 60, 61, 62, 63) mit dem gleichen Namen Brettmühle und den Bezeichnungen I. bis IV.. befand sich am oberen Ende des Dorfes am Lauf des Dlouhá Bělé. Brettmühle I. und II. soll schon vor 1653 urkundlich erwähnt sein, 1722 wird eine weitere Sägemühle als Krumme Bretmühle erwähnt, die Nr. III., Nr. IV sein könnte. Angeblich wurde es 1892 in ein Krankenhaus umgewandelt und später nicht mehr in Betrieb genommen. Die erste von Mezní Louka war die Nummer IV., von der heute nichts mehr übrig ist, eine weitere (III.) unter der heutigen Kläranlage, die beim Bau der Straße nach Mezní Louka im Jahre 1936 abgerissen wurde, der Keller (neben dem Brückenpfeiler) wurde hier aufbewahrt, ab Nummer II . Wir finden eine relativ gut sichtbare Einfahrt, einen Felsenkeller und etwas Geröll. Nummer I, die noch in den 1930er Jahren in Betrieb war, hat eine erhaltene Auffahrt, durch die das Wasser bis zum Überlauf in die ehemalige Mühle fließt und dadurch eine lokale Attraktion für Touristen schafft (die Mühle befindet sich unter dem Parkplatz am Ende von Hřensko, dient als Ausgangspunkt für das Pravčická-Tor und die Schluchten). Das nahe gelegene Hotel Klepáč (Nr. 41) war auch eine Mühle, die Wasser aus Dlouhá Bělá verwendete, und auch hier sind die Auffahrt hinter dem Haus und das ehemalige hochwassergeschädigte Buffet (ehemaliges Gasthaus Slávie) am Eingang zur Klamm erhalten (Mahlmühle, Nr. 42), er verwendete jedoch Wasser aus Kamenice.

1583 - die erste Erwähnung der Mühle, aufgeführt als Horní mlýn, hatte 2 Schleifgeräte und ein drittes Rad trieb eine Säge an (Infotafel bei der Mühle auf dem Parkplatz.
Hier bedarf es viel Fantasie um noch Reste einer
Mühle sehen zu können.
Das Schiksal einer Weltweiten Wergwerfgesellschaft.
Nur auf alten Karten des Königreichs Böhmen
ist diese aber auch die anderen Mühlen eingezeichnet.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Zurück zum Seiteninhalt